O firme

Mestské lesy Krompachy s.r.o. je firma so 100% majetkovou účasťou mesta Krompachy. Firma spravuje lesné pozemky vo vlastníctve mesta na výmere 1084,29 ha. Geograficky sú krompašské lesy orientované na severnom úpätí Volovských vrchov. Ponúkajú široké spektrum turistického vyžitia. Okrem pešej a cykloturistiky v lete, lesy v okolí Krompách ponúkajú aj zimné športovo-turistické aktivity. V centre lesného majetku mesta sa nachádza lyžiarske stredisko Plejsy, ktoré ponúka lyžovačku aj pre najnáročnejších.

Zdravotný stav lesov je silne ovplyvnený baníckou, hutníckou ale aj energetickou minulosťou Krompách. Súčasný vývoj lesov má zlepšujúci sa trend ale vysoká ekologická záťaž minulosti je stále výrazná. Úlohou obhospodarovateľa týchto lesov je preto okrem hospodárskeho využitia lesa udržiavať lesný majetok Krompách v čo najlepšom zdravotnom stave, vyhovieť požiadavkam športu a rekreácie a zebezpečovať ostatné požiadavky modernej spoločnosti na využívanie lesa.


Z novodobej histórie Mestských lesov

Po reštitúcii a prevzatí mestských pozemkov na lesnom pôdnom fonde bola za účelom správy lesného majetku mesta 1. apríla 1994 zriadená príspevková organizácia mesta Lesný podnik mesta Krompachy. 1. januára došlo k zmene správy majetku mestskej lesnej pôdy. Lesný podnik mesta Krompachy bol zrušený a 1. januára 2007 správa lesov prešla priamo pod krompašský magistrát, kde bolo za týmto účelom zriadené samostatné oddelenie. Tento stav pretrvával do 31. októbra 2007. 1. novembra 2007 bola založená spoločnosť s ručením obmedzemým so 100% majetkovou účastou mesta Mestské lesy Krompachy s.r.o. Mestské lesy Krompachy s.r.o. sú obhospodarovateľom lesných pozemkov mesta Krompachy aj v súčasnosti.