Mestské lesy

Krompachy

Lesy s nami, mesto s prírodou.

O nás

Mestské lesy Krompachy s.r.o. je firma so 100% majetkovou účasťou mesta Krompachy. Firma spravuje lesné pozemky vo vlastníctve mesta na výmere 1084,29 ha. Geograficky sú krompašské lesy orientované na severnom úpätí Volovských vrchov. Ponúkajú široké spektrum turistického vyžitia. Okrem pešej a cykloturistiky v lete, lesy v okolí Krompách ponúkajú aj zimné športovo-turistické aktivity. V centre lesného majetku mesta sa nachádza lyžiarske stredisko Plejsy, ktoré ponúka lyžovačku aj pre najnáročnejších.
Zdravotný stav lesov je silne ovplyvnený baníckou, hutníckou ale aj energetickou minulosťou Krompách. Súčasný vývoj lesov má zlepšujúci sa trend ale vysoká ekologická záťaž minulosti je stále výrazná. Úlohou obhospodarovateľa týchto lesov je preto okrem hospodárskeho využitia lesa udržiavať lesný majetok Krompách v čo najlepšom zdravotnom stave, vyhovieť požiadavkam športu a rekreácie a zebezpečovať ostatné požiadavky modernej spoločnosti na využívanie lesa.

Projekty z EÚ

Z novodobej histórie

Po reštitúcii a prevzatí mestských pozemkov na lesnom pôdnom fonde bola za účelom správy lesného majetku mesta 1. apríla 1994 zriadená príspevková organizácia mesta Lesný podnik mesta Krompachy. 1. januára došlo k zmene správy majetku mestskej lesnej pôdy. Lesný podnik mesta Krompachy bol zrušený a 1. januára 2007 správa lesov prešla priamo pod krompašský magistrát, kde bolo za týmto účelom zriadené samostatné oddelenie. Tento stav pretrvával do 31. októbra 2007. 1. novembra 2007 bola založená spoločnosť s ručením obmedzemým so 100% majetkovou účastou mesta Mestské lesy Krompachy s.r.o. Mestské lesy Krompachy s.r.o. sú obhospodarovateľom lesných pozemkov mesta Krompachy aj v súčasnosti.

Lesy v našej starostlivosti

Lesné porasty vo vlastníctve mesta Krompachy sa nachádzjú na dvoch lesných hospodárskych celkoch. LHC Krompachy (996,60 ha) a LHC Spišské Vlachy (42,56 ha). Výmera lesných porastov v správe mestských lesov je 1039,16 ha. Pre tieto porasty a iné lesné pozemky bol v procese vyhotovenia lesného hospodárskeho plánu vyhlásený Lesný celok Mestské lesy Krompachy (1084,94 ha). Hospodárenie v krompašských lesoch sa v súčasnosti riadi lesným hospodárskym plánom vyhotoveným na obdobie rokov 2018 – 2027.
Územie spravované Mestskými lesmi v Krompachoch je zatriedené do lesnej oblasti Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť Volovské vrchy. 426,46 ha lesných porastov spadá do ketegórie lesov ochranných a 612,70 ha do lesov hospodárskych. Lesy sú tvorené prevažne ihličnatými drevinami (66,35%) a to hlavne jedľou. Z listnatých drevín sú najzastúpenejšie buk, breza, hrab a javory. Vzácnejšie sa vyskytujú duby, jaseň, bresty, lipy a jelše. Zásoba dreva v lesných porastoch sa v porovnaní s predchádzajúcou inventarizáciou zvýšila. V roku 2007 bolo v krompašských lesoch 223 777 m3 drevnej hmoty a v roku 2017 už 230 145 m3 derevnej hmoty.

Činnosti spojené so starostlivosťou o les

Hospodárska činnosť v lese sa vykonáva celoročne od starostlivosti o najmladšie vývojové štádia až po ťažbu dreva v rubne zrelých porastoch. Zalesňovanie, ochrana proti zveri, ochrana proti burine, výsek nežiadúcich drevín a krov, prečistky, prebierky a nakoniec obnovná ťažba. To všetko patrí do starostlivosti o les, ktorej výsledkom je les ako ho poznáte. Tieto opatrenia sa vykonávajú podľa decenálneho plánu a tým sa zebezpečuje trvalosť lesa.