Kontakt

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
Maurerova ulica 945/29
053 42 Krompachy

EMAIL

mlkrompachy@gmail.com

Ing. Vladimír Sajdák

konateľ, odborný lesný hospodár, lesná výroba

Tel. číslo

+421 903 783 572

Ing. Martin Šuster

ekonomická agenda

Tel. číslo

+421 901 771 036